Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. Sopimus irtisanotaan kirjallisesti. Määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa vain laissa mainituissa tilanteissa. Sopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua. Asunnon irtisanomislomake löytyy internetistä.

 

Vuokralainen irtisanojana

Vuokralainen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen milloin tahansa. Syytä irtisanomiseen ei pääsääntöisesti tarvitse ilmoittaa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Alivuokrasopimuksessa vuokralaisen irtisanomisaika on 14 päivää.

 

Vuokranantaja irtisanojana

Vuokranantajan on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan sopimuksen päättymisajankohta ja irtisanomisen syy. Asunnon irtisanomisaika on kolme kuukautta. Jos sopimus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomisaikaa ei voi sopimuksin lyhentää.

Vuokralainen voi vaatia tuomioistuinta julistamaan irtisanomisen tehottomaksi, jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen korottaakseen vuokraa ja pyydetty vuokra olisi kohtuuton tai jos irtisanomiselle ei ole hyväksyttävää syytä ja vuokrasopimuksen päättyminen olisi vuokralaisen kannalta kohtuuton. Kanne on tässä tapauksessa nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vuokralainen on saanut tiedon irtisanomisesta.

Irtisanomista ei hyväksyttävänä pitävä vuokralainen voi myös vaatia vuokranantajalta vahingonkorvausta. Vuokralainen saa tällöin korvausta uuden asunnon hankintakuluista, muuttokustannuksista sekä niistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut huoneiston korjaus- ja muutostöistä, joita hän on ollut oikeutettu tekemään ja joita hänelle ei ole jo korvattu.

Lisäksi vuokralainen saa enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavan korvauksen asunnon vaihtamisesta aiheutuvasta haitasta. Vahingonkorvauskanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Alivuokrasuhteessa vuokranantajan irtisanomisaika on yksi kuukausi. Alivuokrasuhde päättyy myös, jos vuokranantajan oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan päättyy.

 

Vuokrasopimuksen purku

Jos vuokrasopimus puretaan, se voi päättyä heti eikä irtisanomisaikaa ole. Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, jos vuokralainen ei maksa vuokriaan, huoneiston hallinta siirretään luvattomasti toiselle tai huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin on sovittu. Lisäksi vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, jos huoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai sitä hoidetaan huonosti tai järjestysmääräyksiä rikotaan. Jos olet vuokraamassa asuntoa edes vähäksi aikaa, kannattaa tästä kertoa vuokranantajalle. Viimeksi mainituissa tilanteissa vuokralaiselle on kuitenkin ensin annettava kirjallinen varoitus. Vuokralainen voi purkaa sopimuksen, jos huoneistossa asumisesta aiheutuu terveydellistä haittaa tai jos asunto joutuu pois hänen hallinnastaan. Purkamisilmoitus, josta käy ilmi syy sopimuksen purkamiseen, on annettava tiedoksi todistettavasti ja kirjallisena.

 

Muutto

Muuttopäivä on sopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä, elleivät vuokralainen ja vuokranantaja ole muuta sopineet. Tuomioistuin voi vuokralaisen hakemuksesta siirtää muuttopäivää enintään vuodella, jos vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja jos vuokralaiselle aiheutuu huomattavia vaikeuksia saada toinen asunto muuttopäivään mennessä. Tuomioistuin ei voi siirtää muuttopäivää, jos vuokralainen on itse irtisanonut tai purkanut sopimuksen, jos sopimus on määräaikainen tai jos vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus. Muuttopäivän siirtämistä on haettava viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää.